Trwa rekrutacja na XXIV edycję studiów w roku akademickim 2022/2023

Zapraszamy
Sprawdź warunki rekrutacji

Rekrutacja i czesne

Warunki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń. Trwa ona od 1 lipca do 15 listopada 2022 r. Wszelkie zapytania o studia zainteresowani mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres: psbif@sggw.edu.pl lub zgłaszać je telefonicznie (tel. kom. +48 601 816 965).

Kandydaci na Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów muszą mieć ukończone studia wyższe (posiadać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra) w zakresie dowolnej dyscypliny. Minimalna liczba słuchaczy na studiach to 15 osób (w razie zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów w danym roku akademickim studia nie zostaną uruchomione), a maksymalna to 50 osób. Po wyczerpaniu limitu miejsc informacja o tym zostanie umieszczona na stronie internetowej studiów, a rekrutacja zostanie zamknięta.

Rejestracja kandydata na studia podyplomowe następuje w chwili złożenia przez niego dokumentów, takich jak:

Kandydaci na studia podyplomowe składają dokumenty osobiście lub przesyłają je za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów, Wydział Ekonomiczny SGGW, Katedra Finansów (budynek 3, pokój 8), ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Najlepiej dokumenty (skan) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: tomasz_siudek@sggw.edu.pl lub psbif@sggw.edu.pl. Potem w czasie trwania nowej edycji studiów studenci zostaną poproszeni o złożenie/ przesłanie oryginałów dokumentów.

Kierownik studiów po otrzymaniu dokumentów od kandydata przesyła na jego adres e-mail potwierdzenie ich odbioru wraz z informacją o wpisaniu go na listę studentów PSBiF. Przed rozpoczęciem nowej edycji studiów kandydatowi na jego adres e-mail zostanie przesłana umowa o świadczenie usług edukacyjnych, którą musi podpisać i odesłać na adres studiów podyplomowych. Po spełnieniu warunków rekrutacji kandydat otrzymuje od Kierownika studiów pisemną decyzję o przyjęciu go na studia podyplomowe. Od tego momentu jest on pełnoprawnym słuchaczem studiów podyplomowych.

Oprócz powyższych czynności kandydat na Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów musi obligatoryjnie zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Szczegółową instrukcję podano w załączeniu (plik do pobrania). Rejestracja w systemie IRK jest konieczna, ponieważ warunkuje ona nadanie nr albumu studentowi studiów podyplomowych. Bez jego nadania student nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych online, ponieważ Centrum Informatyczne SGGW nie założy mu konta na platformie MS Teams. A zatem kandydat/ student studiów podyplomowych przed rozpoczeciem zajęć dydaktycznych musi być zarejestrowany w systemie IRK. Kandydat rejestrujący sie na studia podyplomowe nie wnosi opłaty rejestracyjnej.

Opłaty za studia

Kandydat studiów podyplomowych przesyłając dokumenty rekrutacyjne powinien dołączyć dowód wpłaty wpisowego. W przeciwnym wypadku na pierwszym zjeździe za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła on skan dowodu wpłaty wpisowego do Kierownika studiów (na adres e-mail: tomasz_siudek@sggw.edu.pl lub psbif@sggw.edu.pl). W roku akademickim już jako słuchacz studiów wpłaca on w wyznaczonych terminach czesne jednorazowo (I wariant) lub w dwóch ratach (II wariant).

I wariant – opłata za studia 4300 zł

II wariant – opłata za studia 4400 zł

Dane do przelewu opłaty wpisowej i czesnego za studia podyplomowe:

Słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany przesłać w formie elektronicznej do Sekretariatu studiów skan dowodu wpłaty czesnego za studia (na e-mail: psbif@sggw.edu.pl) lub dostarczyć osobiście kserokopię dowodu wpłaty do Kierownika studiów.

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT

Facebook Twitter Instagram Youtube