Trwa rekrutacja na XXIV edycję studiów w roku akademickim 2022/2023

Zapraszamy
Sprawdź warunki rekrutacji

ECB EFCB 3E

Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów w ramach realizowanego programu nauczania przygotowują słuchaczy do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca 3E. Program studiów dostosowany jest do wymogów Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Jest to system certyfikacji służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych w Polsce oraz poprawie wizerunku sektora bankowego. System Standardów działa pod egidą Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy ZBP. Uczestnikami Systemu są: banki, szkoły (instytucje szkoleniowe i uczelnie) i inne instytucje finansowe. Aby uzyskać Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E należy zdać egzamin, który dla absolwentów PSBiF organizowany jest w SGGW co roku. W roku akademickim 2022/2023 odbędzie się on 19 listopada 2022 r. Do egzaminu na ECB EFCB rekomendowany jest podręcznik pt. „Bankowość dla praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”.

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E przesyła w formie elektronicznej na adres: psbif@sggw.edu.pl następujące dane:

Po potwierdzeniu odbioru danych przez Kierownika studiów przesyłany jest zwrotnie nr rachunku bankowego Szkoły Akredytowanej, na który osoba zainteresowana egzaminem wpłaca opłatę egzaminacyjną w wysokości 650 zł. Kwota ta obejmuje również egzamin poprawkowy odbywający się w ciągu roku od pierwszego egzaminu. Szkołą Akredytowaną w Polsce w systemie EFCB jest Warszawski Instytut Bankowości.

Po sprawdzeniu wniesionych opłat egzaminacyjnych Kierownik studiów dostaje od Szkoły Akredytowanej wykaz osób przystępujących do egzaminu na EFCB 3E, po czym zawiadamia on uczestników egzaminu o jego terminie i miejscu. Przed samym egzaminem uczestnicy muszą okazać dokument tożsamości.

Szkoła Akredytowana w systemie EFCB może odmówić przeprowadzenia egzaminu ECB EFCB 3E uznając, że grupa jest zbyt mała (w takiej sytuacji wniesiona opłata egzaminacyjna niezwłocznie jest zwracania przez Szkołę Akredytowaną). Jeśli instytucja zamawiająca egzamin złoży w tej sprawie odwołanie do Sekretariatu Systemu Standardów ZBP sprawę rozstrzyga Prezes Związku Banków Polskich po ponownym rozpatrzeniu kalkulacji kosztów egzaminu.

Egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E trwa 90 minut. Jest to test jednokrotnego wyboru w języku polskim z czterema wariantami odpowiedzi, zawierający 60 pytań. Testy na każdy egzamin przygotowuje Sekretariat Systemu Standardów przy ZBP. W Sekretariacie tym znajduje się dostępna centralna baza pytań (bez odpowiedzi), z której losuje się pytania do każdego egzaminu. Wszystkie pytania do egzaminu zatwierdzane są przez Komitet Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB. W każdym zestawie egzaminacyjnym pytania są pogrupowane według trzech modułów (1. System monetarny i finansowy UE. 2. Klienci, produkty i usługi banku. 3. Ryzyko i compliance). Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt. Żeby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, tj. 36 pkt. W ostatnich dziesięciu latach zdawalność absolwentów Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów na egzaminie ECB EFCB wynosiła od 80% do 100%.

Po egzaminie Komisja Egzaminacyjna w składzie (1 przedstawiciel Związku Banków Polskich – Przewodniczący Komisji, 1 przedstawiciel Sekretariatu Systemu Standardów, 1 przedstawiciel Szkoły Akredytowanej i 1 przedstawiciel Szkoły organizującej egzamin) sprawdza egzamin, po czym ogłasza uczestnikom wyniki. Komisja wręcza certyfikaty EFCB 3E dla osób, które pomyślnie zdały egzamin. Następnie Szkoła Akredytowana przesyła wszystkie niezbędne dane personalne tych osób do European Banking & Financial Services Training Association (EBTN) w celu wystawienia w języku angielskim Certyfikatów ECB EFCB zgodnie z zasadami akredytacji. Tak wystawione certyfikaty przesyłane są następnie pocztą na adresy korespondencyjne osób, które zdały egzamin ECB EFCB.

Posiadacz certyfikatu ECB EFCB, aby go zachować musi spełnić wymogi stałego rozwoju zawodowego SRZ (musi wykazywać aktywność zawodową w zakresie ekonomii, finansów i bankowości, np. publikować artykuły, uczestniczyć w szkoleniach i konferencjach, uczestniczyć w zajęciach na uczelni lub prowadzić samokształcenie).

Raport na temat stałego rozwoju zawodowego za dany rok powinien być złożony przez posiadacza certyfikatu ECB EFCB 3E do 31 stycznia roku następnego. Te aktywności trzeba przesłać do Szkoły Akredytowanej, żeby uzyskać co najmniej 10 pkt i żeby w ten sposób przedłużyć ważność certyfikatu EFCB 3E. Szczegółowa procedura udziału w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego ECB EFCB 3E została zamieszczona na stronie internetowej Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Pierwszy raport na temat stałego rozwoju zawodowego powinien dotyczyć aktywności rozwojowych w pełnym roku kalendarzowym następującym po roku, w którym dana osoba uzyskała certyfikat ECB EFCB 3E. Powinien być on złożony do 31 stycznia kolejnego roku. Następne raporty powinny być składane co 2 lata, przy czym wymóg punktowy (min. 10 pkt) stosuje się do każdego roku oddzielnie. Dla przykładu osoba, która uzyskała certyfikat ECB EFCB 3E w 2017 roku swój pierwszy raport stałego rozwoju zawodowego składa do 31 stycznia 2019 r. (dotyczy on aktywności 2018 r.).  Kolejny raport składa do 31 stycznia 2021 r., rozliczając się z aktywności za 2019 r. i 2020 r. Kolejne raporty składane są w cyklach 2-letnich. Podmiotem prowadzącym proces SRZ jest Szkoła Akredytowana (Warszawski Instytut Bankowości).

Rejestr posiadaczy certyfikatu ECB EFCB 3E w Polsce jest prowadzony na stronie internetowej Szkoły Akredytowanej (Warszawskiego Instytutu Bankowości), która zajmuje się również prowadzeniem SRZ. Osoba, która otrzymała certyfikat ECB EFCB 3E jest niezwłocznie wpisywana do Rejestru. Posiadacz certyfikatu, który nie spełni wymogu SRZ i utraci prawo do posługiwania się certyfikatem będzie z rejestru usunięty.

Posiadacz Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB może bez egzaminu ubiegać się o certyfikat na Dyplomowanego Pracownika Bankowego. W tym celu musi złożyć do ZBP:

Spełnienie tych czterech warunków uprawnia wnioskodawcę do otrzymania od ZBP Certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Facebook Twitter Instagram Youtube