Trwa rekrutacja na XXIV edycję studiów w roku akademickim 2022/2023

Zapraszamy
Sprawdź warunki rekrutacji

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma zajęć Semestr I Semestr II ECTS
W-d Ćw. W-d Ćw. W-d Ćw.
1. Prawo bankowe i gospodarcze 15 15 15 2
2. Rachunkowość bankowa 20 10 10 10 10 3
3. Zarządzanie aktywami i pasywami banku 10 10 10 2
4. Analiza finansowa działalności banku 10 10 10 2
5. Operacje bankowe 15 15 15 2
6. Kredyty i windykacja należności 10 10 10 2
7. Ryzyko bankowe 15 15 15 2
8. Marketing bankowy 10 10 10 1
9. Planowanie finansowe w banku 15 5 10 5 10 2
10. Bankowość elektroniczna 10 10 10 1
11. Polityka pieniężna 10 10 10 1
12. Rynek finansowy 10 10 10 1
13. Rachunkowość finansowa 25 10 15 10 15 2
14. Rachunkowość zarządcza 20 10 10 10 10 2
15. Finanse przedsiębiorstw 20 10 10 10 10 2
16. Finanse publiczne 10 10 10 1
17. Finanse międzynarodowe 15 15 15 1
18. Podatki 10 10 10 1
Ogółem 250 195 55 90 35 105 20 30

W-d – wykłady, Ćw. – ćwiczenia, ECTS (European Credit Transfer System) – Europejski System Transferu Punktów. ECTS to miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. 1 punkt ECTS to 25-30 godzin pracy słuchacza.

Ogólne dane o studiach

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ocena na świadectwie wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminowanych przedmiotów pod warunkiem, że każdy przedmiot został zaliczony na ocenę co najmniej dostateczną. Skala ocen na świadectwie jest nastepująca:

Facebook Twitter Instagram Youtube