Trwa rekrutacja na XXIV edycję studiów w roku akademickim 2022/2023

Zapraszamy
Sprawdź warunki rekrutacji

Dofinansowanie studiów

Dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej studia podyplomowe w systemie wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie studiów zapewni mu znalezienie pracy. Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek (wzór do pobrania w PUP), dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm, art. 42a).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

Więcej na ten temat w artykule http://zielonalinia.gov.pl/Dofinansowanie-studiow-podyplomowych-32391.

Dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób zatrudnionych

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków zamieszczone są w Powiatowych Urzędach Pracy właściwych dla pracodawcy.

KFS

W celu uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych pracodawca składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla pracodawcy. Wniosek ten może przesłać w formie elektronicznej lub papierowej.
Dodatkowe informacje na temat dofinansowania studiów podyplomowych z KFS można znaleźć na stronie internetowej: https://psz.praca.gov.pl/-/918355-jak-mozna-starac-sie-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-z-kfs-.

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Pracodawca może otrzymać środki z KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do lokalnego Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności. Środki te stanowią pomoc de minimis dla pracodawcy.

Dofinansowane działania ze środków KFS muszą być zgodne z ustalonymi na dany rok priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki z rezerwy KFS są rozdzielane zgodnie z priorytetami wspomnianego Ministra oraz Rady Rynku Pracy. Terminy naborów na środki z KFS są ogłaszane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Dodatkowo są również organizowane nabory na środki z rezerwy KFS.

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 69a i 69b, art. 109 ust. 2d-2n, art. 22 ust. 1 i 4 pkt 3 i 4, art. 4 ust. 1 pkt 7 lit h-i (wskazuje zadania ministra właściwego do spraw pracy), art. 8 ust. 1 pkt 2a (określa zadania samorządu województwa), art. 9 ust. 1 pkt 3c (określa zadania samorządu powiatu).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639).
  3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1818).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010 r.).
  6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
  7. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9).
  8. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190/45).

Dofinansowanie studiów podyplomowych ze środków unijnych

EFS

Wnioski składane są do Operatora, czyli instytucji zajmującej się dystrybucją środków w danym regionie. Środki dostępne są we wszystkich województwach z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego. Aplikować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Koszty kształcenia w 50% finansuje Europejski Fundusz Społeczny (EFS), a pozostałe 50% przedsiębiorca ze środków własnych. Wyższe dofinasowanie może uzyskać przedsiębiorca, który spełnia dodatkowe warunki. Sposób dystrybucji dofinansowania to bon lub refundacja. Pierwszeństwo w dostępie do środków unijnych mają przedsiębiorstwa, które spełniają priorytety regionalne. Dofinasowanie dotyczy tylko usług doskonalenia zawodowego (szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych) zamieszczonych w internetowej Bazie Usług Rozwojowych. Terminy naborów na środki unijne są zróżnicowane dla każdego z regionów.

Facebook Twitter Instagram Youtube